Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií
podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám              
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1) V súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, vyberá obec za poskytnutie informácií úhradu vo výške materiálnych nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií, 
a to konkrétne náklady na:

a)  obstaranie technických nosičov dát a to, najmä kompaktných diskov                            1,70 eur

b)  vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to na papier:

                                                                                            formát A4                                 0,07 eur

                                                                                            formát A4 obojstranne               0,13 eur

                                                                                            formát A3                                 0,13 eur

                                                                                            formát A3 obojstranne               0,26 eur

c)  obstaranie obalu, a to najmä obálok:

                                                                                            formát C6 (malá obálka)             0,03 eur

                                                                                            formát C5 (stredná obálka)         0,04 eur

                                                                                            formát C4 (veľká obálka)            0,09 eur
 

d)  odoslanie informácií, a to najmä poštovné:       podľa platného cenníka Slovenskej pošty

2) Úhrada nákladov podľa bodu 1) sa určí ako súčet týchto nákladov.

3) Žiadateľ môže uhradiť náklady podľa podľa bodu 2) Obci Budmerice takto:

                                                                                       a) poštovou poukážkou

                                                                                       b) bezhotovostným prevodom na účet v banke

                                                                                       c) v hotovosti do pokladne.


 

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o stavebné povolenie na pozemku C-KN p.č. 252/1 k. ú. Budmerice pre stavebníka Michal Slovák

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Budmerice

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručit’ svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 25. novembra 2019 do 15.30 hod. .

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka