Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU VYZÝVA OBČANOV Vytlačiť
 

Vážení občania,


príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý
rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej
revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Najviac požiarov vzniká v jarnom
a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v
dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti
lesných porastov.
Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na
miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je
porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný
čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností
fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku
postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov


Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
1. Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii
s otvoreným ohňom!
2. Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa
ochrany pred požiarmi!
3. Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov!
4. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov v jej
objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní!
5. Fyzická osoba je povinná zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením
spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný , pred zmenou
druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína!
6. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní!
7. Fyzická osoba nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru!
8. Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov!
9. Fyzická osoba nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu!

 

Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve
je potrebné aby fyzická osoba (občan) sledovala klimatické a poveternostné podmienky
a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Horľavé látky je potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej
vzdialenosti od okolitých objektov, iných materiálov a porastov.
Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo
vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia ohňa
a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky.
Po spaľovaní je potrebné vykonať kontrolu miesta spaľovania a dohasenie zvyškov po spaľovaní.

 

Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan) dopúšťa
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená
pokuta až do výšky 331,- €.


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte do 31. júla 2019 do 16.00 hod..na adresu: Obec Dlhá, Obecný úrad, Dlhá 1, 919 01.

Obvodný lekár MUDr.Eduard Hrežo oznamuje že v dňoch 08.-21. júla 2019 nebude ordinovať.

Zastupovanie zabezpečuje praktický lekár MUDr. Kompas v Častej.

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka