Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo obce Budmerice

Každý môže triediť odpad a pomôcť tak životnému prostrediu i vlastnej peňaženke.Separovanie odpadu výrazne zmenšuje objem vyvážaného komunálneho odpadu, šetrí náklady na jeho vývoz a skládkovanie.
Tým sa priamo znižujú náklady na odpadové hospodárstvo v obci a môže znamenať aj spomalenie rastu poplatkov za odvoz odpadu pre obyvateľov obce. 

Na druhej strane sa tým zníži záťaž na životné prostredie – menej odpadu na skládke.  

 

Obec  Budmerice má organizovaný zber komunálneho odpadu.

Všetky domácnosti  v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami na komunálny odpad.

Na plasty dostáva každá domácnosť plastové vrecia podľa intervalu zvozu plastov,
t.j. 12 ks - 1 vrece na každý zvoz / 1x mesačne.

Zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje  obec v pravidelných  dvojtýždňových intervaloch, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu.

 

Zmesový komunálny odpad (z domácností, obchodov, podnikov – nie odpad z výroby) –

zabezpečuje HERMES Budmerice

 

Zvoz separovaného odpadu obci zabezpečujú spoločnosti:
 

- FCC Trnava s.r.o.                                                                          -   plasty      

- FCC Trnava s.r.o.                                                                          -   sklo

- FCC Trnava s.r.o.                                                                          -   papier

- Aneo, s.r.o. Trnava, Asekol  SK, s.r.o.Bratislava                      -   elektroodpad 

- Marián Gašparovič, Budmerice     -    objemový odpad (stavebná suť, výkopový materiál....)

 

Zvoz nebezpečného odpadu ( farby, laky,....) z domácností  zabezpečuje obec  formou

jednorazového zvozu - vyhlásením terminu zvozu v obecnom rozhlase.

 

V obci je zriadené  Zberné miesto v areáli čističky odpadových vôd obce Budmerice,

ako dočasné riešenie zberu separovaného odpadu. 

Občania sem môžu zvážať separovaný odpad z domácností: 

plasty, papier,  starý nábytok, spotrebiče bielej techniky, elektroniku, sklo (nie  keramiku, porcerlán, autosklo, zrkadlá), konáre z orezu stromov,

stavebnú suť, šatstvo, použitý kuchynský olej z domácností,... 


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Budmerice za rok 2018

ZBERNÉ MIESTO

Kontaktná osoba:  Ján Sasko

Mobil:                      0905 299 553

Otváracie hodiny:

podľa sezóny:          Lč.  apríl - október                                           Zč.  november - marec

Streda:           9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 17:00 hod.                     9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 15:00 hod.

Sobota:          9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 17:00 hod                       9:00 - 11:00 hod./ 12:00 - 15:00 hod.

 

Zberné miesto je zriadené v areáli čističky odpadových vôd obce Budmerice, 
občania sem môžu zvážať separovaný odpad z domácností:

 

- Plasty:  PET fľaše od nápojov – ich objem je potrebné najskôr znížiť zošliapnutím, stlačením.            Sem patria: obaly zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže,destilovanej vody,
                     náplní do ostrekovačov,...
                     VKM – TETRAPAKY – 
                     krabice od nápojov a mlieka ich objem je tiež potrebné znížiť stlačením.

  Nepatria do tohto odpadu: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok (olejov, farieb,                                                                      chemikálii).


- Papier:  noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, baliaci papier, krabice, kartóny,
                kalendáre bez pružín,...          

  Nepatria do zberu papieru: mokrý, mastný, znečistený papier, asfaltový a dechtový, brúsny papier,
                                                použité plienky a hygienické potreby, obaly od masla, fotky, celofán,

 

- Starý nábytok: v rozobratom stave - bez poplatku,
                            v opačnom prípade poplatok 20,00 € za rozobratie za kus

 

- Elektroodpad: spotrebiče bielej techniky, elektronika, telvízory,                                                                                               rádioprijímače, počítače,...(nerozobraté)
                           tužkové akumulátory zo spotrebičov (aj formou kontajneru umiestneného
                           na obecnom úrade)

  Nepatria do tohto odpadu: neónové svetlá, výbojky, žiarivky,... 

 

- Sklo: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, črepy a pod. Ukladáme do                                            špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v uliciach obce
            na Zbernom mieste sklo s väčším objemom (okenné tabule, ....)

  Nezberáme: keramiku, porcerlán, autosklo, zrkadlá

 

- Biologicky rozložiteľný odpad: konáre z orezu stromov, odpad zo záhrad, tráva,                                         lístie,burina,piliny...- Skládka BRKO - Vištucká cesta

- Stavebná suť (maximálne 1m3 na 1osobu z domácnosti za mesiac)

- Použitý kuchynský olej z domácností

- Šatstvo (aj formou kontajnerov rozmiestnených v obci)

 

 

Žumpy A SEPTIKY

Obsah žumpy nemožno vypúšťať do záhrady ani v tom prípade, že sa používa prípravok Ekol alebo podobný. Žumpa musí byť nepriepustná a musí sa dávať pravidelne vyvážať oprávnenou osobou. Kompetencie na povoľovanie a kontrolu tesnosti žumpy pri rodinnom dome sú v pôsobnosti obce ako príslušného stavebného úradu. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku má v týchto prípadoch v kompetenciách udeľovať pokutu za priestupok - ohrozenie alebo znečistenie povrchových a podzemných vôd.

A to v prípade, že bude páchateľ pristihnutý pri čine (v prípade vypúšťania zavolať policajtov alebo starostu ako svedkov a spísať záznam, nafotiť). Obrátiť sa na príslušnú obec, ktorá môže požadovať predložiť skúšku tesnosti žumpy a doklady o pravidelnom vývoze žumpy. V prípade, že nedôjde k náprave, môžete sa obrátiť s podnetom o znečisťovaní životného prostredia na náš úrad. K podnetu je potrebné priložiť konkrétne dôkazy.

Ing. Jana Kmeťová, tel. 033 / 641 11 81
Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku
Úsek štátnej vodnej správy

 

Vývoz fekálií zabezpečuje:

p.Bednárik                 0918 579 264

p.Mikláš                     0903 471 810

 

 


 

Harmonogram vývozu Tuhého komunálneho odpadu a plastov v roku 2019

Informačné letáky MŽP SR k triedeniu odpadov 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom,
ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu,
ako si v domácnosti môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho,
ako funguje komunitné kompostovanie,
ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade
a 10 tipov ako neplytvať potravinami.


 

Vzdelávacie aktivity o odpadoch

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. pripravila Vzdelávacie materiály spojené
s triedením odpadov, ktoré je možné bez obmedzenia stiahnuť na webovej stránke www.naturpack.sk
zaujimavosti sa dozviete aj na:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-11/,

a

https://www.youtube.com/watch?v=6iqWrkNk7ZM&feature=youtu.be


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka