Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mimoriadna udalosť

 

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pričom o tejto skutočnosti ste informovaní a následne, ako reagovať, čo bezprostredne urobiť.

I keď jedinec pri vzniku mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže však vhodnou voľbou znížiť straty na životoch a zdraví ľudí, ako aj výrazne znížiť dopady vplyvu pôsobenia mimoriadnej udalosti vo svojom okolí.

Preto si povedzme, čo má každý vedieť v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.

 

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti:

- správne a včas reagovať, usmerňovať okolie, to znamená, ak zaznie siréna, podľa druhu tónu a dĺžky varovania, rozoznáte pred čím Vás siréna varuje a pozorne počúvajte následnú hovorenú informáciu   prostredníctvom rozhlasu, televízie, mestského alebo obecného rozhlasu

- pri pobyte mimo budovy, vyhľadajte, čo najrýchlejšie úkryt, ak je to možné, prípadne vstúpte
  do najbližšej budovy

- ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu, byt neopúšťajte, nesnažte sa vyzdvihnúť    deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané

- vytvorte uzavretý izolovaný priestor, tzn. utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu,    netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode
 s rozpusteným saponátom

- uhaste otvorený oheň a iné spalovacie zariadenia

- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielacích pokynov

- telefonujte len v súrnom prípade, napr. rodinným príslušníkom, ktorí by sa mohli ocitnúť v pásme

  ohrozenia

- nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania, 150, 155, 158, 159, 112,    riešia vzniknutú situáciu

- postarajte sa o domáce hospodárske zvieratá, podľa možnosti ich umiestnite mimo pásma    ohrozenia, pričom použite prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca

- čakajte doma na ďalšie pokyny a zároveň sa presvedčte, či vo vašej blízkosti nie su ohrození starí

   ľudia, chorí alebo neschopní pohybu

- postarajte sa o deti bez dozoru

- pri akejkoľvek činnosti zachovajte kľud a rozvahu, nešírte paniku a poplašné správy

- dodržujte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a krízového riadenia, orgánov štátnej správy,

  samosprávy, orgánov, ktoré prijímajú opatrenia na odstránenie príčiny vzniku mimoriadnej

  udalosti a opatrenia na zamedzenie pôsobenie jej šírenia sa

- informácie dostanete Vám dostupnými informačnými prostriedkami 


 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti 
 
Maximálna teplota 
 
2. stupeň 
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC): 
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, 
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, 
c) dodržiavať pitný režim. 
 

3. stupeň 
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC): 
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, 
b) dodržiavať pitný režim, 
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, 
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym                 slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.). 
 

Minimálna teplota 
 
2. stupeň 
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz: 

a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou, 
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom, 
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi. 
 
3. stupeň 
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný mráz: 
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia), 
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...), 
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom. 
 
Vietor 
 
2. stupeň 
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s 
alebo nárazy > 25 m/s): 
a) nezdržiavať sa na voľných plochách, 
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, 
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, 
e) nepúšťať von deti, 
f) zabezpečiť domáce zvieratá, 
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, 
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených 
veterných plochách, 
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň, 
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy. 
 
 
 3. stupeň 
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s): 
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu, 
b) nezdržiavať sa na voľných plochách, 
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d) nepúšťať von deti, 
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených 
veterných plochách, 
f) zabezpečiť žeriavy. 
 
Snehové jazyky a záveje 
 
2. stupeň 
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: 
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, 
vlečné lano, lopata a pod.), 
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre 
prípad núdze. 
 
3. stupeň 
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: 
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí, 
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami. 
 
Sneženie 
 
2. stupeň 
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h: 
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby, 
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, 
vlečné lano, lopata a pod.), 
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických 
vedení. 
 
3. stupeň 
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h: 
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri. 
 
Poľadovica 
 
2. stupeň 
Intenzívna tvorba poľadovice: 
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri, 
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb. 
 
3. stupeň 
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice: 
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri, 
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb. 
 Búrky 
 
2. stupeň 
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra 
s rýchlosťou (BV2, >25m/s): 
a) nezdržiavať sa na voľných plochách, 
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, 
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, 
e) zabezpečiť domáce zvieratá, 
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, 
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených 
veterných plochách, 
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich 
prípadné zatopenie), 
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, 
j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 
 
3. stupeň 
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 
1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s): 
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu, 
b) nepúšťať von deti, 
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, 
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch, 
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt), 
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody. 
 
Dážď 
 
2. stupeň 
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h): 
v prípade kritického nedostatku času: 
 Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto. 
 
pokiaľ máte dostatok času: 
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, 
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí, 
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, 
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia, 
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni, 
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev, 
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny 
a pod.), 
h) informovať svojich susedov, 
i) pripraviť evakuáciu zvierat, 
j) pripraviť si evakuačnú batožinu, 
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 
 
 3. stupeň 
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h): 
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny 
v hromadných informačných prostriedkoch, 
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt), 
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny 
a pod.), 
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, 
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu. 
 
Hmla 
 
2. stupeň 
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m): 
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj 
cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla 
rozplynie. 
 
3. stupeň 
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m): 
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov. 

 

 


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka