Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Odhlásenie z trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do
  18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, 

- platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
  Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz, 

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nemusí  byť použiteľný na právne úkony), 

V prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti  je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny, 
za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov,
za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

 

Vybavuje: Ing. Blanka Gbelská, tel.: 0918 697 408,  email.: gbelska@budmerice.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.


 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Vybavuje: Ing. Blanka Gbelská, tel.: 0918 697 408,  email.: gbelska@budmerice.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 


 

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Vybavuje: Ing. Blanka Gbelská, tel.: 0918 697 408,  email: gbelska@budmerice.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.


 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Vybavuje: Ing. Blanka Gbelská, tel.: 0918 697 408,  email: gbelska@budmerice.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.


 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt: 

- na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove
  alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému         dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

- na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho     rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

- ak miesto trvalého pobytu zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,

- list vlastníctva budovy alebo jej časti,

- právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
  a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
  a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

- právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,

- doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný,
  vedome pozmenený alebo cudzí doklad,

- právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,

- skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,

- dohoda o ukončení nájmu,

Upozornenie: 

Ohlasovňa môže požiadať: 

                         - o predloženie potvrdeni o štátnom občianstve,

                         - o predloženie rodného listu,

                         -  sobášneho listu. 

 

Vybavuje: Ing. Blanka Gbelská, tel.: 0918 697 408,  email.: gbelska@budmerice.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte. 


 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu


Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka