Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť dokumenty na oddelení daní a poplatkov

 

Daň z nehnuteľnosti sa platí v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., Zákona o miestnych daniach

a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších

predpisov.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.


Daňou z nehnuteľnosti sa zdaňujú pozemky, stavby a byty.

Daňovníkom je vlastník pozemku, stavby alebo bytu, alebo správca pozemku, ktorý je ako správca 

zapísaný na liste vlastníctva v katastri nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť vzniká 1. Januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom

období, v ktorom  sa daňovník stal vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti.

- Daňová povinnosť vzniká na základe nadobudnutia nehnuteľnosti alebo jej predaja, pri zmene

druhu pôdy, pri vydaní stavebného povolenia, po kolaudácii stavby.

- Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31. Januára na tlačive, ktoré  je možné vyzdvihnúť

na obecnom úrade alebo  stiahnuť zo stránky Ministerstva financií SR –

tlačivo MF/020058-2012-722, tiež z našej obecnej web stránky www.budmerice.sk/tlaciva-na-dzn-a-ine

- Pri podielovom spoluvlastníctve sa môžu všetci spoluvlastníci dohodnúť, že ich bude ako

daňovníkov, zastupovať len jeden z nich. Ten podá priznanie k dani za celú výmeru a ostatní za

daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

- Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

K podaniu priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebný list vlastníctva, prípadne kúpno  predajná 

zmluva, geometrický plán, stavebné povolenie.

Správca dane, ktorým je obec, môže všeobecne záväzným nariadením v medziach zákona určiť 

oslobodenie a zníženie dane.

 

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká vlastníkovi alebo držiteľovi psa po dovŕšení šiestich

mesiacov psa. 

 

Daňová povinnosť  za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje vzniká prevádzkovateľovi 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol prístroj uvedený

do prevádzky.

 

Správca dane vyrubí poplatok daňovníkovi rozhodnutím, ktoré mu bude doručené do vlastných rúk.

Splatnosť dane je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Platbu je možné vykonať osobne do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo 

na účet obce.

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce platí

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce

oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, stavbu, objekt ktorý nie je stavbou, záhradu,

vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast a iné pozemky.

Poplatková povinnosť vzniká dňom keď sa fyzická alebo právnická osoba stane poplatníkom, teda 

získa trvalý alebo prechodný pobyt v obci alebo začne užívať nehnuteľnosť. To platí aj pri zániku 

poplatkovej povinnosti.

Obec vyrubí poplatok rozhodnutím, ktoré je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.

Na základe oznámenia môže obec  plnenie poplatkovej povinnosti preniesť za všetkých členov 

domácnosti na jedného člena domácnosti. Poplatok sa teda vyrubí pre všetkých členov domácnosti 

jedným rozhodnutím.

Sadzbu poplatku môže obec ustanoviť v medziach zákona všeobecne záväzným nariadením.


 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Dňa 24. septembra o 19:00 hod.(utorok) v Kultúrnom dome v Budmericiach

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Slovak Lines -

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov verejnej prímestskej dopravy od 14.4..- 14.12.2019 a aktualizácia cestovných poriadkov počas školských prázdnin od 1.7.2019

Obecná knižnica s čitárňou v Budmericiach

v otváracich hodinách: v sobotu od 14:00 - 18:00 hod., v nedeľu od 14:00 - 18:00 hod., v utorok  od 17:00 - 20:00 hod..

Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím

na Blagoevovej ulici v Petržalke

Plán zvozu plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2019

Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 hod.,

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

"Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných".

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov

Užitočné rady v rôznych situáciách

webygroup

Úvodná stránka