Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

Orgánmi obce Budmerice sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Budmerice je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov,  zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.
Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
Vo volebnom období 2014 - 2018 bol zvolený do funkcie starostu Jozef Savkuliak.

Zloženie obecného zastupiteľstva pre obdobie 2014 - 2018:

  - Ing. Jozef Nižňan, zástupca starostu

  - Mgr.Marcel Olša

  - Mgr. Petra Haviarová

  - Ing.Zuzana Polakovičová

  - Mgr. Zdenka Charbulová

  - Ján Fiľo

  - Roman Botťánek

  - Bc. Dušan Somorovský

  - Ing. Dušan Tomašovič

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

Komisie obecného zastupiteľstva:

 - Finančná komisia

 - Komisia výstavby a životného prostredia

 - Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností

 - Komisia kultúry a športu

 - Sociálna komisia

 - Komisia na ochranu verejného záujmu

 - Názvoslovná komisia

 

Informácie o spôsobe podávavania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe povinnej osoby pri ich vybavovaní.

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce :    Obecný úrad Budmerice
                                                    J. Rášu 534
                                                    Budmerice
                                                    900 86

2/ osobne v podateľni obecného úradu  Budmerice v úradných hodinách.

Obec Budmerice postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

Informácie o spôsobe podávavania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce :   Obecný úrad Budmerice
                                                    J. Rášu 534
                                                    Budmerice
                                                    900 86

2/ osobne v podateľni obecného úradu  Budmerice v úradných hodinách.

 


Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

• 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,

• zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

• zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

• zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných    finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,

• zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých    zákonov v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o    živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

• zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov,

• zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


 

Odstupujúci a zároveň novozvolený starosta a členovia Obecného zastupiteľstva

Skladanie sľubu

Skladanie sľubu

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo

Odstupujúce Obecné zastupiteľstvo

Odstupujúce Obecné zastupiteľstvo


 

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

webygroup

Úvodná stránka