Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

Orgánmi obce Budmerice sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Budmerice je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov,  zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.
Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
Vo volebnom období 2014 - 2018 bol zvolený do funkcie starostu Jozef Savkuliak.

Zloženie obecného zastupiteľstva pre obdobie 2014 - 2018:

  - Ing. Jozef Nižňan, zástupca starostu

  - Mgr.Marcel Olša

  - Mgr. Petra Haviarová

  - Ing.Zuzana Polakovičová

  - Mgr. Zdenka Charbulová

  - Ján Fiľo

  - Roman Botťánek

  - Bc. Dušan Somorovský

  - Ing. Dušan Tomašovič

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

Komisie obecného zastupiteľstva:

 - Finančná komisia

 - Komisia výstavby a životného prostredia

 - Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností

 - Komisia kultúry a športu

 - Sociálna komisia

 - Komisia na ochranu verejného záujmu

 - Názvoslovná komisia

 

Informácie o spôsobe podávavania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe povinnej osoby pri ich vybavovaní.

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce :    Obecný úrad Budmerice
                                                    J. Rášu 534
                                                    Budmerice
                                                    900 86

2/ osobne v podateľni obecného úradu  Budmerice v úradných hodinách.

Obec Budmerice postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

Informácie o spôsobe podávavania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce :   Obecný úrad Budmerice
                                                    J. Rášu 534
                                                    Budmerice
                                                    900 86

2/ osobne v podateľni obecného úradu  Budmerice v úradných hodinách.

 


Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

• 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,

• zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

• zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

• zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných    finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,

• zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých    zákonov v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o    živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

• zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov,

• zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


 

Odstupujúci a zároveň novozvolený starosta a členovia Obecného zastupiteľstva

Skladanie sľubu

Skladanie sľubu

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo

Odstupujúce Obecné zastupiteľstvo

Odstupujúce Obecné zastupiteľstvo


 

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice

Pozvánka na 17. zasadnutie

Rozhodnutie - určenie lesného celku Píla

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - určenie lesného celku Píla

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

v sobotu 4.novembra 2017 od 7:00 hod.- 22:00 hod

Vývoz plastov a tuhého komunálneho odpadu v roku 2017

Plán zvozu, Dočasný zberný dvor otvorený v stredu a v sobotu od 09:00 - 17:00 hod.

Oznam Pohotovosť - Komplexná záchranná služba s.r.o.

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite Kontakt na výjazdového lekára: 0918 080 112

Oznam - Obecná knižnica v Budmericiach zatvorená do odvolania

.

Registrácia na obecnej web stránke

v prípade záujmu sa môžete zaregistrovať na http://www.budmerice.sk/oznamy/registracia-na-obecnej-web-stranke.html

webygroup

Úvodná stránka