Aktuality
     Aktuality
     Aktuality z kultúry
     Aktuality zo športu
     Detské centrum
 
    Aktuality
BUDMERICKÉ ZVESTI č. 1/2014

Príloha : Budmericke_zvesti_1-2014.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Bugán Ján, Budmerice č. 71

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jan_Bugan,_Budmerice_c._71.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Jozef Savkuliak a Ing. Eva Savkuliaková, Budmerice č. 527

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jozef_Savkuliak_a_Ing._Eva_Savkuliakova,_Budmerice_527.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Bako Peter, Budmerice č. 67

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Peter_Bako.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Ing. Marian Haluska a RNDr. Soňa Halusková, Nám. Hraničiarov 13, 851 03 Bratislava

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Ing._Marian_Haluska_a_RNDr._Sona_Haluskova,_Nam._Hraniciarov_13


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Potočná Iveta, Budmerice č. 748

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Potocna_Iveta.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Šumský Peter, Budmerice č. 747

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Sumsky_Peter_(1).pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Nájomca: Brezovský Jozef, Budmerice č.748

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Brezovsky_Jozef.pdf


INFORMÁCIA O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Príloha : Informacia_-_vo_by_do_Europskeho_parlamentu.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENAJATIA MAJETKU OBCE - Nájomca: Viera Šustáková, Súkennícka č. 5, Modra

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Sustakova_Viera.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Kupujúci: Ján Lehnert a Mgr. Ingrid Lehnertová, Budmerice č. 482

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jan_Lehnert_a_Mgr._Ingrid_Lehnertova.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Kupujúci: Ing. Ján Petrikovič a Ing. Lucia Petrikovičová, Budmerice č. 234

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Ing._Jan_Petrikovic_a_Ing._Lucia_Petrikovicova.pdf


OZNAM
Oznamujeme občanom, že Spoločný stavebný úrad pre Obce Budmerice, Báhoň, Jablonec a Štefanová so sídlom v Budmericiach bude v dňoch od 31.3.2014 do 11.4.2014 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!

Príloha : Chranme_si_nase_lesy_a_prirodne_prostredie.doc


OZNAM
Vážení občania, Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


POTVRDENIE O UDELENÍ PRÍKLEPU OBCI BUDMERICE - DRAŽBA MAJETKU ZARADENÉHO DO ODDELENEJ PODSTATY ÚPADCU UNISTAV, s.r.o. V KONKURZE

Príloha : Potvrdenie_o_udeleni_priklepu.pdf


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha : Vo_by_do_Eur_pskeho_parlamentu_SK.docx


BUDMERICKÁ FAZUĽOVICA - pozvánka


Kliknutim zväčšíte obrazok
Zverejnenie výrubu - začatie konania

Príloha : Zverejnenie_vyrubu-zacatie_konania.xlsx


UPOZORNENIE pre vlastníkov, správcov alebo užívateľov pozemkov v katastrálnom území Obce Budmerice na povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku.

Príloha : Upozornenie_na_v_skyt_inv_znych_druhov_rastl_n.doc


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE "Územný plán obce Častá, zmeny a doplnky č. 2/2013"

Príloha : Oznamenie_o_strategickom_dokumente_Uzemny_plan_Obce_Casta,_zmeny_a_doplnky_2_2013.pdf


ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Zapisnica_z_20._zasadnutia_OZ.doc


UZNESENIE Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Uznesenie_z_20._zasadnutia_OZ.doc


OZNÁMENIE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR O VYKONÁVANÍ VÝBEROVÉHO ZISŤOVANIA PRACOVNÝCH SÍL

Príloha : Oznam_statistickeho_uradu.pdf


ROZHODNUTIE NA ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIE - "SKLÁDKA ODPADOV BUDMERICE"

Príloha : Rozhodnutie_na_zmenu_intergrov._povolenia_-_Skladka_odpadov_Budmerice.pdf


POZVÁNKA DO BUDMERICKÉHO DIVADLA

Príloha : 20140115_092520.pdf


POZVÁNKA NA 21. ZASADNUTIE OZ

Príloha : Pozvanka_na_21._zasadnutie_OZ.pdf


NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI na 1. polrok 2014

Príloha : N_vrh_pl_nu_K__2014-1_(3).pdf


VÝVOZ PLASTOV A TKO V ROKU 2014

Príloha : Vyvoz_plastov_a_TKO_v_r._2014.doc


BUDMERICKÉ ZVESTI - vianočné číslo

Príloha : BZ2-3-2013web(1)_(2).pdf


UZNESENIE Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Uznesenie_z_20._zasadnutia_OZ.doc


ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Z_PISNICA_Z_20._ZASADNUTIA_OZ.doc


ROZPOČET NA ROK 2014 - VÝDAVKY

Príloha : Rozpocet_na_rok_2014_-_vydavky.pdf


ROZPOČET NA ROK 2014 - PRÍJMY

Príloha : Rozpocet_na_r._2014_-_prijmy.pdf


VZN č. 2 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príloha : VZN_c._2_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.docx


VZN č. 1 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Príloha : VZN_c._1_2014_o_miestnej_dani_z_nehnutelnosti_(1).docx


Cestovné poriadky prímestských liniek prechádzajúcich cez Obec Budmerice pre obdobie platnosti 2013/2014 platné od 15.12.2013.

Príloha : Cestovne_poriadky_pre_obdobie_platnosti_2013-2014.pdf


VÝRUB DREVÍN - ZVEREJNENIE ZAČATIA KONANIA

Príloha : Zverejnenie_vyrubu_-_zacatie_konania.xls


NÁVRH BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE BUDMERICE NA ROKY 2014-2016

Príloha : rozpoc2aa_frx.pdf


NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE BUDMERICE NA ROKY 2014-2016

Príloha : rozpoc2bau_frx_2.pdf


NÁVRH ROZPOČTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MŠ BUDMERICE NA ROKY 2014-2016

Príloha : navrh_rozp.2014-2015-2016.xlsx


NÁVRH - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUDMERICE - TEXTOVÁ ČASŤ

Príloha : Budmerice_Navrh_Textova_cast.pdf


NÁVRH - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUDMERICE - VÝKRESY


VÝKRES č. 1 - Výkres širších vzťahov

Príloha : 1.jpg


VÝKRES č. 2 - Výkres komplexného návrhu priestorového usporiadania funkčného využitia územia

Príloha : 2.jpg


VÝKRES č. 3 - Výkres komplexného návrhu priestorového usporiadania funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

Príloha : 3.jpg


VÝKRES č. 4 - Výkres verejného dopravného vybavenia

Príloha : 4.jpg


VÝKRES č. 5.1 - Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva

Príloha : 5.1.jpg


VÝKRES č. 5.2 - Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií

Príloha : 5.2.jpg


VÝKRES č. 6 - Výkres ochrany prírody a krajiny

Príloha : 6.jpg


VÝKRES č. 7 - Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Príloha : 7.jpg


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


OZNAM Regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy v Senci
Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti je povinnosť nahlasovania ošípaných zapíjaných pre súkromnú domácu spotrebu a odber vzoriek na monitorovanie pôvodcu zoozóny Trichinella.
Príloha : OZNAM_Regionalnej_veterinarnej_a_potravinovej_spravy_v_Senci.pdf


ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BUDMERICE ZA ROK 2012

Príloha : Zaverecny_ucet_Obce_Budmerice_2012.doc


ATLETICKÉ ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV


Kliknutim zväčšíte obrazok
KARATISTI POSTÚPILI NA MAJSTROVSTVÁ SR

Príloha : KT_NALI_Budmerice,_Postup_na_M-SR.doc


VÍŤAZI Z BUDMERÍC
V okresnom kole súťaže MLADÝ ZÁCHRANÁR zvíťazilo B-družstvo zo Základnej školy s MŠ v Budmericiach


Kliknutim zväčšíte obrazok
PREHĽAD účastí poslancov na zasadnutiach OZ

Príloha : Ucast_poslancov_na_zasadnuti_OZ.xlsx


VZN č. 12/2013 o výške dotácie na prevádzku MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...

Príloha : VZN_c._12_dot_cia_na_prev_dzku_z_rozpoctu_OK.doc


ÚSPEŠNÉ ŠTUDENTKY
Študentky Gymnázia Ľ. Štúra v Modre Dominika Sedliaková a Terézia Homzová z Budmeríc boli členkami kolektívu, ktorý získal 1. miesto v súťaži "Novodobo so Shakespearom" Gratulujeme!
Príloha : Novodobo....pdf


VZN o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na rok 2013

Príloha : VZN_o__t_tnej_spr_ve_v__kolstve_B.doc


VZN o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na rok 2013

Príloha : VZN_o__t_tnej_spr_ve_v__kolstve_I..doc


ROZPOČET OBCE BUDMERICE NA r. 2013-2015

Príloha : Rozpo_et_obce_na_r._2013.xls


ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OBECNEJ KNIŽNICE
Obecná knižnica v Budmericiach oznamuje svojim čitateľom zmenu otváracích hodín a to: Pondelok: od 18.00 hod. - do 20.00 hod. Štvrtok: od 18.00 hod. - do 20.00 hod. Zároveň upozorňuje čitateľov, ktorí majú vypožičané knižné publikácie dlhšie ako 3 mesiace, aby ich vrátili čo najskôr, inak knižnica pristúpi k vyberaniu sankcií.


SLOVAK LINES - informácia

Príloha : 20130102_112317.pdf


OCENENIE LUCII SEDLIAKOVEJ

Príloha : 20121206_112916.pdf


HLÁSENIA MIESTNEHO ROZHLASU

Príloha : 20121001_101444.pdf


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA BIELY VŔŠOK
Pri rehliadaní grafických listov doporučujeme zväčšenie
Príloha : Urbanisticka_studia-BV-navrh.pdf


BUDMERIČANIA NA STENE SLÁVY

Príloha : 20120723_134207.pdf


DENNÝ STACIONÁR

Príloha : 20120718_144946.pdf


ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA
Separáciu odpadov rozširujeme o zber obnoseného šatstva, obuvi,hračiek. Zabalené ich prineste do zberného dvora odpadov v objekte čistiarne odpadových vôd a vložte do špeciálneho kontajnera, ktorý je tam pristavený. Zbavte sa nepotrebných vecí, ktoré môžu pomôcť iným ľuďom. Ďakujeme.


ZBER OPOTREBOVANÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
Pokračujeme v rozširovaní ekologickej likvidácie odpadov. Za Vašu spoluprácu pri ochrane prírody a zdravia nás všetkých ďakujeme.
Príloha : 20120710_161611.pdf


NÁŠ KARATE KLUB

Príloha : KARATE_KLUB_text


UPOZORNENIE Obvod. úradu ŽP v Pezinku

Príloha : Znecistov._povrch._a_podz._vod-upozornenie.pdf


KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU BSK

Príloha : 20120411_154713.pdf


Polícia Modra-zmena telef. čísiel
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku oznamuje,že Obvodné oddelenie PZ v Modre má nový telefonický kontakt: 096152 3905; 096152 3606


POZVÁNKA DO DETSKÉHO CENTRA

Príloha : detske_centrum.pdf


SLOVAK LINES - vysvetlivky k cestovným poriadkom

Príloha : Slovak_Lines_-_vysvetlivky_k_spojom.pdf


SEPARUJTE ODPAD

Príloha : odpady--MR.pdf


FOTOREPORTÁŽE
Povodeň 7. júna 2011, Šermiarsky deň 11. júna 2011 na stránke KULTÚRA, podstránke FOTOGALÉRIA


PARKOVANIE ÁUT - VÝZVA
Obecný úrad Budmerice dôrazne žiada majiteľov osobných áut aby neparkovali svoje vozidlá na krajniciach miestnych komunikácií a chodníkoch. Ohrozujú nielen bezpečnosť pohybu chodcov, ale prekážajú pri zimnej údržbe ciest a chodníkov. Dopúšťajú sa priestupku podľa všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2009 o miestnej dane za užívania verejného priestranstva a preto je nutné takto odstavené vozidlá okamžite preparkovať. Záber verejného priestranstva je zakázaný všade tam, kde obec nedala súhlas a porušovanie týchto pravidiel bude postihnuté zvýšenou sadzbou dane v sume 3,32 € za 1 m2 a deň.


ZUBNÁ AMBULANCIA BUDMERICE- aktualizácia ordin. hodín
Zubný lekár MUDr. Stanislav Ďuriš ordinuje v každý pondelok od 12:00 do l8:00 hodiny, v utorok, stredu, štvrtok a v piatok od 10:00 do 16:00 hodiny. Kontakt na tel. č. 0905 331 032.


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNÉHO DETSKÉHO IHRISKA

Príloha : Prev.poriadok_det.ihriska.pdf


NELEGÁLNY VÝVOZ ODPADOV
V našom katastri množia sa divoké skládky odpadov a ich likvidácia neúmerne zaťažuje rozpočet obce. Preto starosta obce žiada občanov o dodržiavanie zákonných noriem pri nakladaní s odpadmi.Pri väčšom množstve komunálneho a stavebného odpadu k odvozu na skládku do Dubovej je potrebné objednať veľkoobjemové kontajnery v prevádzke autodopravy. Za nedovolené umiestňovanie odpadu zistená osoba bude pokutovaná s povinnosťou odstrániť nelegálnu skládku v celom rozsahu.


HROBOVÉ MIESTA - oznam
Z dôvodu uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta v našom cintoríne žiadame nájomcov hrobových miest o predloženie nasledujúcich údajov: -meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu platcu hrobového miesta; meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia zomrelých


Zo života obce Budmerice
To je názov novej publikácie nášho rodáka MUDr. Tibora Urbánka s pohľadmi do histórie Budmeríc. Jej obsah približuje minulosť školy, Potravného družstva i život a diela významných budmerických rodákov. Môže byť vhodnou pomôckou k hlbšiemu poznaniu dejín obce aj pre študentov. Knižku si môžete zakúpiť počas úradných hodín na Obecnom úrade v cene 2,40 €.Podnikáte alebo vykonávate činnosť o ktorej by sa mali dozvedieť aj ostatní občania? Pripravujete kultúrno - spoločenské podujatie, súťaže ? Nič jednoduchšie – pošlite stručný popis činnosti, prípadne aj s fotografiami a kontaktmi na Vás na e-mailové adresy našej obecnej web stránky: podatelna@budmerice.sk ; kontrolor@budmerice.sk Prostredníctvom internetu zviditeľníte seba i našu obec s preukázaním, že v nej žijú naozaj mnohí šikovní ľudia.